Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect Continuous)

3230

Sau khi làm xong bài tập thì quà khứ hoàn thành tiếp diễn bạn sẽ được luyện tập lại công thức và cách sử dụng thì này. Hãy bắt đầu với đề kiểm tra nho nhỏ này nhé!

Số điểm của bạn:  

Xếp hạng của bạn:  

Xem thêm: Luyện tập các thì trong Tiếng Anh